Matematik

Hos oss på Steningehöjden kartlägger vi våra elevers matematikkunskaper så att undervisningen kan utgå från varje elevs behov.

Vi använder oss av Alistair McIntosh handbok ”Förstå och använda tal”. Utifrån resultaten av testerna i handboken göra vi en analys och ser vilka uppgifter som eleverna redan kan och vilka uppgifter som eleverna behöver arbeta vidare med.

Vi använder oss även av Björn Adlers matematik screeningar:

Färdighetstest A, Färdighetstest B, Färdighetstest C, Talserier och Förmåga att uppfatta mängd. Här kan vi se hur eleverna presterar utifrån ett normerat utfall.

Nytt för detta läsår är också Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning för åk 1-3:

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik