Läsa

En av de viktigaste uppgifterna för oss i skolan är att se till att alla elever lär sig läsa. Att lära sig läsa kan var olika mödosamt för olika elever, men alla behöver öva. För att bli en god läsare krävs minst 5000 timmars läsning!

Vi följer noga upp och kartlägger elevernas läsutveckling. Då använder vi i åk 1-3 materialet ”God läsutveckling” av Ingvar Lundberg. Där kan både ni som föräldrar och eleverna själv följa sin egen läsutveckling i de  5 olika delarna:

Fonolologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse.

Nytt för detta läsår 2016/2017 är också Skolverkets bedömningstöd för skolår 1-3 i läs och skrivutveckling:

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak/bedomningsstod-i-svenska-och-svenska-som-andrasprak-1.228424

Detta läsår använder vi bedömningsstödet i skolår 1.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska