Fonologisk medvetenhet

För att det ska bli möjligt att lära sig läsa behöver eleverna träna sin fonologiska medvetenhet d.v.s bli medvetna om att bokstäverna representeras av språkljud. Eleverna behöver också förstå att orden kan delas upp i fonem, bokstavsljud.

I Förskoleklass och i början av skolår 1 arbetar klasserna med Ingvar Lundbergs ”Bornholmsmodellen”. Där eleverna systematiskt tränar sin förmåga att rimma, lyssna på språkljud, dela upp ord i språkljud och att lyssna efter det första och sista ljudet i ett ord.

Forskningen säger att ju mer fonologiskt medveten eleven är desto lättare går sedan läsinlärningen. I Förskoleklass lägger vi grunden!

De elever som under senare delen av vårterminen i Förskoleklass behöver fortsatt fonologisk träning ,tränar i mindre grupp tillsammans med mig.

För den intresserade finns min och min studiekamrats  Elisabeth Nola Wedels magisteruppsats i ämnet att läsa här:

” Lek, lärande eller lärande lek”

Språkutveckling i förskoleklass med fokus på språklig och fonologisk medvetenhet

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:820177/FULLTEXT01.pdf